Inhoudsopgawe 2018 Agenda
 Voorblad Agenda 2018
 8. Rapport Roepende Kerkraad
 9. Rapport Korrespondensie Agenda
 11.1 Rapport Appèldeputate
 11.2 Beswaarskrif Ds FM Dreyer teen Sinode 2015 - Appèlprosedures
 11.3 Beswaarskrif Ds FM Dreyer teen Sinode 2015 - nie hantering van Appèlle
 12.2.1 Beswaarskrif FM Dreyer - Appèl teen besluit van Streeksinode Randvaal 2012
 12.2.2 Beswaarskrif FM Dreyer - Appèl teen besluit van Streeksinode Randvaal
 12.2.3 Beswaarskrif FM Dreyer - Appèl teen besluit van HLJ Momberg
 13.1 Rapport 1 Bestuur van die Admin Buro - Administrasie en Bestuur
 13.2 Rapport 2 Bestuur van die Admin Buro - Eiendomskomitee
 13.3 Rapport 3 Bestuur van die Admin Buro - Skakeldeputate
 13.4 Rapport 4 Bestuur van die Admin Buro - Personeelsake
 13.5 Rapport 5 Bestuur van die Admin Buro - Webwerf
 13.6 Rapport 6 Bestuur van die Admin Buro - Finansies
 13.7 Rapport 7 Bestuur van die Admin Buro - Reglement van die Administratiewe Buro
 14.1 Rapport 1 Deputate Bybel - Bybelmedia
 14.2 Rapport 2 Deputate Bybel - Bybelvertaling
 14.3 Rapport 3 Deputate Bybel - Bybelverspreiding
 14.4 Rapport Deputate Evaluering Direkte Bybelvertaling
 15.1 Rapport 1 SDDS - Diakonale Inrigtings
 15.2 Rapport 2 SDDS - Bestuur van Kinderhuis en betrokkenheid by Glenzicht Aftree-oord
 15.3 Rapport 3 SDDS - Bestuur en Finansiele beheer
 15.4 Rapport 4 SDDS - Noodlydendes en Noodtoestande
 15.5 Rapport 5 SDDS - Bystandsfonds KO, art 25
 16.1 Rapport Deputate Owerheid
 16.2 Rapport 1 Deputate Ekumenisiteit Binnelands - Oorkoepelend
 16.3 Rapport 2 Deputate Ekumenisiteit Binnelands - Verhoudinge NGK en NHKA
 16.4 Rapport 3 Deputate Ekumenisiteit Binnelands - SARK
 16.5 Rapport 4 Deputate Ekumenisiteit Binnelands - Ander Gesprekke
 16.6 Rapport 5 Deputate Ekumenisiteit Binnelands - Ordereelings
 16.7 Rapport 1 Deputate Ekumenisiteit - Buitelands - Algemeen
 16.8 Rapport 2 Deputate Ekumenisiteit - Buitelands - Sentraal en Wes-Afrika
 16.9 Rapport 3 Deputate Ekumenisiteit - Buitelands - Angola
 16.10 Rapport 4 Deputate Ekumenisiteit - Buitelands - Ooste
 16.11 Rapport 5 Deputate Ekumenisiteit - Buitelands - Noord en Oos-Afrika
 16.12 Rapport 6 Deputate Ekumenisiteit - Buitelands - Sendingkoordinering
 16.13 Rapport 7 Deputate Ekumenisiteit - Buitelands - Australasie - Australie
 16.14 Rapport 8 Deputate Ekumenisiteit - Buitelands - Meksiko
 16.15 Rapport 9 Deputate Ekumenisiteit - Buitelands - Nederland
 16.16 Rapport 10 Deputate Ekumenisiteit - Buitelands - Noord-Amerika en Kanada
 16.17 Rapport 11 Deputate Ekumenisiteit - Buitelands - Suid-Amerika
 16.18 Beswaarskrif Klassis Pretoria Moot - bande met NGK
 17.1 Rapport Deputate EVT, KO, artt 13 en 20
 17.2 Rapport Predikante Pensioenfonds
 17.3 Rapport Ondersteuningsfonds
 17.4 Rapport Thusofonds
 18.1 Rapport 1 Historiese Sake - Kerkargief
 18.2 Rapport 2 Historiese Sake - Kerkargief Algemene Taakspan
 18.3 Rapport 3 Historiese Sake - Kerkmuseum
 19.1 Rapport Deputate Katkisasie
 19.2 Rapport 1 Deputate CO - Oorsig oor Werksaamhede
 19.3 Rapport 2 Deputate CO - Webblad, inligting en kommunikasie
 19.4 Rapport 3 Deputate CO - Onafhanklike Skole en Tuisonderrig
 19.5 Rapport 4 Deputate CO - Verwikkelinge in die Onderwys
 19.6 Rapport 5 Deputate CO - Kurrikulumontwikkeling
 19.7 Rapport 6 Deputate CO - Skakeling met buitelandse lidmate
 19.8 Rapport 7 Deputate CO - Gesprek met Katkisasie en Jeug
 19.9 Rapport 1 Deputate Jeugsorg - Algemeen
 19.10 Rapport 2 Deputate Jeugsorg - Finanasiele bestuur
 19.11 Rapport 3 Deputate Jeugsorg - Jeugkantoor
 19.12 Rapport 4 Deputate Jeugsorg - Toerustingsmateriaal en hulpmiddels
 19.13 Rapport 5 Deputate Jeugsorg - Seminare
 19.14 Rapport 6 Deputate Jeugsorg - Gee-Jaar
 19.15 Rapport 7 Deputate Jeugsorg - Kampe en projekte
 19.16 Rapport 8 Deputate Jeugsorg - Jeugnavorsingsprojek
 19.17 Rapport 9 Deputate Jeugsorg - Kruispad
 19.18 Rapport 10 Deputate Jeugsorg - Cross Courier
 20.1 Rapport Deputate Regsaangeleenthede
 20.2 Rapport Deputate vir die Toepassing van KO, art 66
 20.3 Rapport Deputate Kerkorde beginsels
 20.4 Rapport Deputate Regsaangeleenthede - Soutpansberg
 20.5 Rapport Deputate Regsaangeleenthede - Finansiele Hulpbetoning Soutpansberg
 21.1 Rapport Deputate Leerstellige Sake
 21.2 Rapport Deputate Hervertaling Belydenisskrifte, Formuliere en Formuliergebede
 21.2 Rapport Deputate Hervertaling Belydenisskrifte, Formulieregebede vervolg
 21.3 Beskrywingspunt GK Benoni - Vrou in die amp
 21.4 Gravamen GK Potchefstroom-Die Bult - Vrou in die besondere dienste
 21.5 Beswaarskrif dr SJ van der Walt - Vroue in die regeer en leerdienste
 21.6 Beskrywingspunt Gravamen GK Potchefstroom-Oos - Vrou in die amp
 21.7 Beskrywingspunt Streeksinode Randvaal - Vrou nie-wesentlike saak
 21.8 Beswaarskrif br H Dunn - KO, art 31, DLR, paragraaf 1.12
 22.1 Rapport 1 Deputate Liturgiese Sake - Alternatiewe reëlings oor begeleiding
 22.2. Rapport 2 Deputate Liturgiese Sake - Heruitgawe 1976-Psalmboek
 22.3 Rapport 3 Deputate Liturgiese Sake - Keuring van voorgestelde Skrifberymings en Skrifgetroue Liedere
 23.1 Rapport 1 Deputate Gereformeerde Publikasies - CJBF
 23.2 Rapport 2 Deputate Gereformeerde Publikasies - Totiusfonds
 23.3 Rapport 3 Deputate Gereformeerde Publikasies - Evangeliseringsmedia en Hospitaallektuur
 23.4 Rapport 4 Deputate Gereformeerde Publikasies - Kerkordeboekie
 23.5 Rapport 5 Deputate Gereformeerde Publikasies - Webblad
 23.6 Rapport 1 Deputate Kerklike Tydskrifte - Algemeen
 23.7 Rapport 2 Deputate Kerklike Tydskrifte - Die Kerkblad
 23.8 Rapport 3 Deputate Kerklike Tydskrifte - Slingervel
 23.9 Rapport 4 Deputate Kerklike Tydskrifte - Gereformeerde Vroueblad
 23.10 Rapport Deputate Uitgee van die Handelinge
 23.11 Rapport Deputate Publikasies - Almanak
 23.12 Rapport Deputate Radio en TV-uitsendings
 24.1 Rapport 1 Kuratore TSP - Algemene Sake
 24.2 Rapport 2 Kuratore TSP - Finansiele Sake
 24.3 Rapport 3 Kuratore TSP - Opdrag Sinode 2015 oor Beswaarskrif KO, art 8
 24.4 Rapport 4 Kuratore TSP - Wysiging van prosedure vir hantering van KO, art 9 aansoeke
 24.5 Rapport 5 Kuratore TSP - NWU en GKSA wedersydse gebruik van fasiliteite
 24.6 Rapport Deputate Saaiers van die Woord
 24.7 Beskrywingspunt GK Die Kandelaar - opleiding van predikante
 24.8 Gravamen van GK Derdepoort - Opleiding Mukhanyo
 24.9 Besprekingspunt - Hulp aan Mukhanyo
 25.1 Rapport Deputate Sending - Sendingorde
 26.1 Rapport Deputate Ekologie
 27.1 Rapport 1 Deputate Kerkgroeibediening - Feesdag
 27.2 Rapport 2 Deputate Kerkgroeibediening - Klassis funksionering
 27.3 Rapport 3 Deputate Kerkgroeibediening - Expando
 27.4 Rapport 4 Deputate Kerkgroeibediening - Nuwe terreine
 27.5 Rapport 5 Deputate Kerkgroeibediening - Webblad
 27.6 Rapport 6 Deputate Kerkgroeibediening - Kerkbegeleiding
 27.7 Rapport 7 Deputate Kerkgroeibediening - Predikante toerusting
 27.8 Rapport 8 Deputate Kerkgroeibediening - Ouderlinge toerusting
 27.9 Rapport 9 Deputate Kerkgroeibediening - Kerkplanting
 27.10 Rapport 10 Deputate Kerkgroeibediening - Samewerking met Sustentasiedeputate

 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0