8. Aanvullende Rapport van die Roepende Kerkraad
9.Aanvullende Rapport van die Deputate Korrespondensie van die Agenda
10.1: Rapport Deputate Algemene Sinode Programmering
11.1: Rapport: Studiedeputate KO, art 31 – Appθlprosedure
11.2: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria – Moontlike Spesiale Sinode
11.3: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria – Spesiale Sinode
18.4: Beskrywingspunt Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal oor ‘n dokumentκre film oor die kerkgeskiedenis
20.4: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria : Aanvulling van Kerkorde, artikel 31
20.5: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria : Riglyne vir onderskeid wesentlike en nie-wesentlike sake
20.6: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria oor onderlinge korrespondensie tussen die kerke van die GKSA

20.7: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria teen wysiging van Kerkorde, artikel 69
 
21.2: Beswaarskrif GK Krugersdorp oor besluit van Sinode 2009 “oor saak van die vrou”
21.3: Beswaarskrif GK Potchefstroom-Die Bult teen die besluit van Sinode 2009 oor die vrou in die dienste van ouderlinge en predikant
21.4: Beswaarskrif Gereformeerde Kerke Carletonville, Bet-El en Pretoria-Meintjeskop oor die besluit van Sinode 2009 – vroue  besondere dienste
22.2: Beswaarskrif: Dr HF van Wyk teen ‘n besluit van Sinode 2012 – Lied 348
22.3: Beswaarskrif: Ds PA Coetzee en dr HF van Wyk teen ‘n besluit van Sinode 2012 – Lied 353
20.8: Beswaarskrif GK Oos-Moot teen wysiging van Kerkorde, artikel 69
20.9: Beswaarskrif GK Pinetown teen die besluit van Sinode 2012 rakende prosedure vir Kerkorde, artikel 8 aansoeke 22.8: ...
22.7: Beskrywingspunt Streeksinode Bosveld : ‘n Beryming van die lied van Moses (Deuteronomium 32:1-43)
24.7: Beskrywingspunt van GK Pretoria-Annlin: Erkenning van BTh en Hons-graad by Mukhanyo Theological College
24.8: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria : Opleiding te Mukhanyo Theological College
24.9: Beskrywingspunt Suidelike Streeksinode oor die tekort aan gespesialiseerde bediening in Kerke met ‘n bedieningsnood
26.2: Beskrywingspunt Streeksinode Noordwes oor eiendomsreg in Suid-Afrika
26.3: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria – Godslastering
13.1: Rapport 1 – Voorsitter van die Bestuur van die Administratiewe Buro
13.2: Rapport 2 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Administrasie
13.3: Rapport 3 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Eiendomsaangeleenthede
13.4: Rapport 4 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Skakeldeputate
13.5: Rapport 5 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Kommunikasie aan kerke in kerkverband
13.6: Rapport 6 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Wysiging van Reglement
13.6: Aanvullende Rapport 6 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Wysiging van Reglement
13.7: Rapport 7 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Ouditkomitee
13.8: Rapport 8 – Bestuur van die Administratiewe Buro aan die lede van die Administratiewe Buro – Finansies
13.9: Rapport 1 – Deputate vir advies insake toeseggings uit die rente van die Sustentasiefonds – Algemeen
13.10: Rapport 2 – Deputate vir advies insake toeseggings uit die rente van die Sustentasiefonds – Reglement
13.11: Rapport 1 – Deputate van Pre-advies vir Finansies
13.12: Rapport 2 – Deputate van Pre-advies vir Finansies
13.13: Rapport 3 – Deputate van Pre-advies vir Finansies
14.1: Rapport 1 – Deputate Bybel – Bybelmedia
14.2: Rapport 2 – Deputate Bybel – Bybelvertaling
14.3: Rapport 3 – Deputate Bybel – Bybelverspreiding
15.1: Rapport 1 – Diakonale Sake – Diakonale Inrigtings
15.2: Rapport 2 – Diakonale Sake – Bestuur van Kinderhuise en betrokkenheid by Glenzicht Aftree-oord
15.3: Rapport 3 – Diakonale Sake – Bestuur en finansiλle beheer
15.4: Rapport 4 – Diakonale Sake – Noodlydendes en Noodtoestande
15.4: Aanvullende Rapport 4 – Diakonale Sake – Noodlydendes en Noodtoestande
15.5: Rapport 5 – Diakonale Sake – Bystandsfonds (kragtens KO, art 25)
15.6: Rapport 6 – Diakonale Sake – Samestelling van die SDDS en Belyning van die Akte van Oprigting van die Sinodale Deputate ...
16.1: Rapport Deputate Ekumenisiteit – Owerheid
16.1: Aanvullende Rapport Deputate Ekumenisiteit – Owerheid
16.2: Rapport 1 – Deputate Ekumenisiteit Binnelands – Oorkoepelend
16.3: Rapport 2 – Deputate Ekumenisiteit Binnelands – Verhoudinge met NGK en NHKA
•Memorandum van ekumeniese verhouding tussen die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en die Nederduitse Gereformeerde Kerk
16.4: Rapport 3 – Deputate Ekumenisiteit Binnelands – Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
16.5: Rapport 4 – Deputate Ekumenisiteit Binnelands – Ander gesprekke
16.6: Rapport 1 – Deputate Ekumenisiteit Buitelands – Algemene Opdragte
16.7: Rapport 2 – Deputate Ekumenisiteit Buitelands – Nederland
16.8: Rapport 3 – Deputate Ekumenisiteit Buitelands – Res van Europa
16.9: Rapport 4 – Deputate Ekumenisiteit Buitelands – Botswana, Malawi, Zambiλ en Zimbabwe
16.10: Rapport 5 – Deputate Ekumenisiteit Buitelands – Sentraal- en Wes-Afrika
16.11: Rapport 6 – Deputate Ekumenisiteit Buitelands – Angola en Mosambiek
16.11: Aanvullende Rapport 6 – Deputate Ekumenisiteit Buitelands – Angola en Mosambiek
16.12: Rapport 7 – Deputate Ekumenisiteit Buitelands – Noord- en Oos-Afrika
16.13: Rapport 8 – Deputate Ekumenisiteit Buitelands – Suid-Afrikaners in die Buiteland
16.14: Rapport 9 – Deputate Ekumenisiteit Buitelands – Ekumeniese liggame
16.15: Rapport 10 – Deputate Ekumenisiteit – Buitelands – Sendingkoφrdinering
16.16: Rapport 11 – Deputate Ekumenisiteit – Buitelands – Komitee buitelandse bediening
16.17: Rapport 12 – Deputate Ekumenisiteit – Buitelands – Verenigde Koninkryk
16.18: Rapport 13 – Deputate Ekumenisiteit – Buitelands – Australasiλ
16.19: Rapport 14 – Deputate Ekumenisiteit – Buitelands – Ooste
16.20: Rapport 15 – Deputate Ekumenisiteit – Buitelands – Suid-Amerika
16.20: Aanvullende Rapport 15 – Deputate Ekumenisiteit – Buitelands – Suid-Amerika
16.21: Rapport 16 – Deputate Ekumenisiteit – Buitelands – Noord-Amerika en Kanada
16.22: Rapport 17 – Deputate Ekumenisiteit – Buitelands – Meksiko
17.1: Rapport Trustees GKSA Predikante Pensioenfonds
17.2: Rapport Ondersteuningsfonds
17.3: Rapport Deputate Emeritaatsversorging – Mediese Aangeleenthede

17.4: Rapport Deputate Emeritaatsversorging Thusofonds vir emeriti
 
18.1: Rapport 1 – Deputate Historiese Sake – Kerkargief en Kerkhistoriese Seminaar
18.2: Rapport 2 – Deputate Historiese Sake – Kerkmuseum
18.3: Rapport 3 – Deputate Historiese Sake – Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum
18.4: Beskrywingspunt Streeksinode Vrystaat en KwaZulu-Natal oor ‘n dokumentκre film oor die kerkgeskiedenis
19.1: Rapport Deputate Katkisasie
19.1: Aanvullende Rapport Deputate Katkisasie
19.2: Rapport 1 – Deputate Christelike Onderwys – Webblad, Inligting en Kommunikasie
19.3: Rapport 2 – Deputate Christelike Onderwys – Onafhanklike Skole en Tuisonderwys
19.3: Aanvullende Rapport 2 – Deputate Christelike Onderwys – Onafhanklike Skole en Tuisonderwys
19.4: Rapport 3 – Deputate Christelike Onderwys – Verwikkelinge in die Onderwys
19.5: Rapport 4 – Deputate Christelike Onderwys – Kurrikulum ontwikkeling 2012-2015
19.6: Rapport 5 – Deputate Christelike Onderwys – Skakeling met Buitelandse lidmate
19.7: Rapport 6 – Deputate Christelike Onderwys – Gesprek met Deputate Katkisasie en Jeug
19.8: Rapport 7 – Deputate Christelike Onderwys – Potchefstroomkampus en NWU
19.8: Aanvullende Rapport 7 – Deputate Christelike Onderwys – Potchefstroomkampus en NWU
19.9: Rapport 1 – Deputate Jeugsorg – Algemene administrasie en Finansiλle bestuur
19.10: Rapport 2 – Deputate Jeugsorg – Toerustingsmateriaal en hulpmiddels
19.11: Rapport 3 – Deputate Jeugsorg – Gee Jaar
19.12: Rapport 4 – Deputate Jeugsorg – Seminare
19.13: Rapport 5 – Deputate Jeugsorg – Kampe en Projekte
19.14: Rapport 6 – Deputate Jeugsorg – Multikulturele aard van die GKSA Jeug
19.15: Rapport 7 – Deputate Jeugsorg – Kruispad Tydskrif
20.1: Rapport Deputate Regsaangeleenthede: Soutpansberg
20.2: Rapport Deputate vir die Toepassing van Kerkorde, artikel 66
20.3: Rapport Deputate Regsaangeleenthede
20.4: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria : Aanvulling van Kerkorde, artikel 31
20.5: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria : Riglyne vir onderskeid wesentlike en nie-wesentlike sake
20.6: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria oor onderlinge korrespondensie tussen die kerke van die GKSA
20.7: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria teen wysiging van Kerkorde, artikel 69
20.8: Beswaarskrif GK Oos-Moot teen wysiging van Kerkorde, artikel 69
20.9: Beswaarskrif GK Pinetown teen die besluit van Sinode 2012 rakende die prosedure vir Kerkorde, artikel 8 aansoeke
21.1: Rapport Deputate Eenheid in Verskeidenheid
21.2: Beswaarskrif GK Krugersdorp oor besluit van Sinode 2009 “oor saak van die vrou”
21.3: Beswaarskrif GK Potchefstroom-Die Bult teen die besluit van Sinode 2009 oor die vrou in die dienste van ouderlinge en predikant
21.4: Beswaarskrif Gereformeerde Kerke Carletonville, Bet-El en Pretoria-Meintjeskop oor die besluit van Sinode 2009 – vroue in ...
21.5: Rapport Deputate Hervertaling Belydenisskrifte, Formuliere en Formuliergebede
21.6: Rapport Deputate Leerstellige Sake
22.1: Rapport 1 – Deputate Liturgiese Sake – Subgroep Afrikaanse Liedere – Keuring v Psalms, Skrifberymings, Belydenisliedere...
22.1: Aanvullende Rapport 1 – Deputate Liturgiese Sake – Subgroep Afrikaanse Liedere – Keuring van Psalms, Skrifberymings...
22.2: Beswaarskrif: Dr HF van Wyk teen ‘n besluit van Sinode 2012 – Lied 348
22.3: Beswaarskrif: Ds PA Coetzee en dr HF van Wyk teen ‘n besluit van Sinode 2012 – Lied 353
22.4: Rapport 2: Deputate Liturgiese Sake – Subgroep Afrikaanse Liedere – Tussentydse bundel met nuwe goedgekeurde liedere
22.5: Rapport 3: Deputate Liturgiese Sake – Subgroep Afrikaanse Liedere – Numering en Ruberisering
22.6: Rapport 4: Deputate Liturgiese Sake – Voltooiing en Publisering van Liedboeke in verskillende tale
22.7: Beskrywingspunt Streeksinode Bosveld : ‘n Beryming van die lied van Moses (Deuteronomium 32:1-43)
22.8: Beswaarskrif Streeksinode Pretoria : Riglyne vir die beoordeling van Psalms- en Skrifberymings
23.1: Rapport 1 – Deputate Publikasies – CJBF, Kerkordeboekie en Evangeliseringsmedia/Pastorale Media – Reglemente
23.2: Rapport 2 – Deputate Publikasies – CJBF – Totiusfonds
23.2: Aanvullende Rapport 2 – Deputate Publikasies – CJBF – Totiusfonds
23.3: Rapport 3 – Deputate Publikasies – Calvyn Jubileumboekefonds
23.3: Aanvullende Rapport 3 – Deputate Publikasies – Calvyn Jubileumboekefonds
23.4: Rapport 4 – Deputate Publikasies – CJBF – Evangeliseringsmedia/Hospitaallektuur
23.4: Aanvullende Rapport 4 – Deputate Publikasies – CJBF – Evangeliseringsmedia/Hospitaallektuur
23.5: Rapport 5 – Deputate Publikasies – CJBF – Kerkordeboekie
23.6: Rapport 6 – Deputate Publikasies – CJBF – Webblad
23.6: Aanvullende Rapport 6 – Deputate Publikasies – CJBF – Webblad
23.7: Rapport 1 – Deputate Publikasies – Kerklike Tydskrifte – Algemeen
23.8: Rapport 2 – Deputate Publikasies – Kerklike Tydskrifte – Die Kerkblad
23.9: Rapport 3 – Deputate Publikasies – Kerklike Tydskrifte – Slingervel
23.10: Rapport 4 – Deputate Publikasies – Kerklike Tydskrifte – Die Gereformeerde Vroueblad
23.11: Rapport 5 – Deputate Kerklike Tydskrifte – Kruispad
23.12: Rapport Deputate vir die Uitgee van die Handelinge
23.13: Rapport Deputate Publikasies – Almanak
23.14: Rapport Deputate Radio en TV-uitsendings
24.1: Rapport 1 – Kuratore Teologiese Skool Potchefstroom – Algemene Sake
24.1: Aanvullende Rapport 1 – Kuratore Teologiese Skool Potchefstroom – Algemene Sake
24.2: Rapport 2 – Kuratore Teologiese Skool Potchefstroom – Oop afstandsleer vir Kandidaatstudente vir wie dit nie moontlik is om ...
24.2: Aanvullende Rapport 2 – Kuratore Teologiese Skool Potchefstroom – Oop afstandsleer en Teologiese opleiding in Afrika
24.3: Rapport 3 – Kuratore Teologiese Skool Potchefstroom – Tekort op die Studentekashulpfonds
24.4: Rapport 4 – Kuratore Teologiese Skool Potchefstroom – Fasiliteite NWU en TSP
24.5: Rapport Studiedeputate: Aftree-ouderdom van Teologiese professore
24.6: Rapport Saaiers van die Woord Fonds
24.7: Beskrywingspunt van GK Pretoria-Annlin: Erkenning van BTh en Hons-graad by Mukhanyo Theological College
24.8: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria : Opleiding te Mukhanyo Theological College
24.9: Beskrywingspunt Suidelike Streeksinode oor die tekort aan gespesialiseerde bediening in Kerke met ‘n bedieningsnood

24.10: Rapport 5 – Kuratore Teologiese Skool Potchefstroom – Beplande navorsingsleerstoel van Fakulteit Teologie ...
 
25.1: Rapport Sendingdeputate
26.1: Beskrywingspunt Streeksinode Pretoria – Godslastering
26.2: Beskrywingspunt Streeksinode Noordwes oor eiendomsreg in Suid-Afrika
26.3: Rapport Deputate vir Ekologie
27.1: Rapport 1 – Deputate Omkeerstrategie
27.2: Rapport 2 – Deputate Omkeerstrategie

 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0